​Samenwerking

Onze maatschappelijke opdracht om kinderen met meervoudige complexe problemen optimaal te ondersteunen vraagt om een bundeling van krachten. Daarom werken wij intensief samen met collega-instellingen en kennisinstituten.

Provincie Utrecht

Intermetzo werkt in de provincie Utrecht al geruime tijd intensief samen met De Rading en Lijn 5 aan één jeugdzorgloket in de provincie Utrecht. Dit samenwerkingsverband heet Jeugdhulp op Maat. Door dit samenwerkingsverband kunnen we vrijwel alle vormen van gespecialiseerde jeugdhulp in Utrecht bieden of organiseren. Deze expertise komt samen bij één loket in Utrecht. Dit loket vormt de voordeur, een duidelijk frontoffice, waar kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 – 23 jaar, gezinnen, hun netwerk én professionals terecht kunnen met uiteenlopende hulpvragen. Wij organiseren met gedeelde verantwoordelijkheid die hulp die zij op dat moment nodig hebben. Voor meer informatie, advies of heeft u vragen neem dan contact op met de frontoffice via 088-5131500 of info@jeugdhulpopmaat.nl of kijk op www.jeugdhulp-opmaat.nl

Provincie Overijssel

Vanuit het principe 'een weg voor elke jeugdige' werken Dimence Groep en Intermetzo samen in de jeugdzorgketen Overijssel. De stichtingen van de Dimence Groep bieden geestelijke gezondheidszorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening, dichtbij de patiënt en cliënt, waaronder ook kinder- en jeugdpsychiatrie.

Op de samenwerkingsagenda staan ook productontwikkeling voor het Specialistisch Centrum Infant Mental Health en Moeder & Kindhuis en uitwisseling van expertise en kennis voor cliënten met autisme spectrum stoornissen (ASS) die specialistische zorg nodig hebben. Voor de iets langere termijn zoeken we verbinding op het terrein van de zorg voor jongeren met forensische psychiatrische problematiek.  

Twente

In Twente geeft Intermetzo samen met Jarabee uitvoering aan de gespecialiseerde jeugdzorg. Hierbij legt Intermetzo zich toe op derdelijnszorg en Jarabee op de tweedelijnszorg. Deze intensieve samenwerking is onderdeel van een netwerkorganisatie, die de jeugdhulp binnen Twente organiseert en coördineert.

Intermetzo participeert in het netwerk 'Jeugd Partners Twente', een samenwerkingsverband van verschillende zorginstellingen in Twente. Professionals van deze instellingen maken gebruik van elkaars kennis en expertise op het gebied van preventie en zorg, zodat de dienstverlening goed op elkaar aansluit en de kinderen en jongeren beter geholpen kunnen worden.

Ook participeert Intermetzo in het 'Expertisecentrum Jeugdzorg Twente', een samenwerkingsverband tussen Saxion Hogescholen, Jarabee, Ambiq en Intermetzo. Binnen dit platform worden op vier thema's worden onderzoeken uitgevoerd: 'living technology' (huidige technische ontwikkelingen toepasbaar maken voor werksettingen in de jeugdzorg), effectieve interventies, professionalisering en klantversterkend werken (eigen kracht).

Provincie Flevoland

Binnen Flevoland werken we nauw samen met de provincie, gemeenten en jeugdzorgpartners aan de transitie van jeugdzorg.   
Een voorbeeld hiervan is project "Een goeie moat kan gien kwoad"!, dat samen met gemeente Urk is opgezet met als doel jongeren in hun ontwikkeling te versterken. Eén van de eindresultaten is een format voor andere gemeenten.

Provincie Gelderland

In Gelderland participeert Intermetzo, met de andere Gelderse instellingen voor Jeugd & Opvoedhulp, actief in de Branche Gelderland.

In Gelderland verkennen we de mogelijkheden om onze samenwerking met een aantal partners, zoals Lindenhout, Lijn5 en de Hoenderloo Groep/Pluryn, verder te versterken. In die samenwerking gaan we op zoek naar complementariteit: in de vorm van wederzijdse kennisdeling, kennisontwikkeling en aanvullende, waar mogelijk ambulante interventies rond kennisthema's waar Intermetzo expertise in heeft ontwikkeld, zonder de zorg van onze partners over te nemen

William Schrikker Groep

Intermetzo en de William Schrikker Groep hebben de intentie om samen zorg te dragen voor de pleegzorg voor kinderen met een beperking of chronische ziekte en kinderen van ouders met een beperking. Samen met William Schrikker Groep staat Intermetzo voor behoud van expertise en kwaliteit voor deze doelgroep.

Gezinshuis.com en de Rudolphstichting

Samen met Gezinshuis.com en de Rudolphstichting werken we aan de realisatie van een gemeentelijk netwerk van duurzame, pluriforme en gedifferentieerde gezinsvormen. Daarnaast delen en ontwikkelen we kennis in het gezinspiratieplein. Het gezinspiratieplein is een kennisplatform voor en over professionele gezinnen. En biedt opleidingsmogelijkheden, doet onderzoek, ontwikkelt kennisproducten en organiseert bijeenkomsten voor het delen van kennis en ervaring. 

Met Autismehulpverlening Overijssel

Binnen deze provincie werkt Intermetzo samen met verschillende (jeugd)zorginstellingen om mensen met autistische stoornissen in al hun levensfasen zo goed mogelijk te behandelen, begeleiden en ondersteunen. Meer informatie vindt u hier.

Overheden

Naast samenwerking met provincies, ministeries van VWS, Veiligheid en Justitie, en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, heeft in 2013 veel overleg plaatsgevonden met gemeenten om in dialoog met elkaar te verkennen hoe na 1 januari 2015 continuïteit van zorg te waarborgen. Intermetzo participeert als proactieve partner in verschillende netwerken en samenwerkingsverbanden om samen de zorg voor jeugd in het nieuwe stelsel vorm te geven. In het bijzonder leverde Intermetzo in 2013 een actieve bijdrage aan de totstandkoming van de regionale transitiearrangementen in onze kernregio's.

Hoger onderwijs en kennisinstituten

Als specialistische instelling voor meervoudig complexe problematiek hechten we veel waarde aan wetenschappelijk onderzoek en practise based evidence werken. Daarom participeren wij binnen diverse kennisnetwerken en werken wij samen met hogescholen en universiteiten:

  • Intermetzo participeert in de Academische Werkplaats Forensische Zorg voor Jeugd (AWFZJ), een samenwerkingsverband van twee Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI Lelystad, onderdeel van Intermetzo, Forensisch Centrum Teylingereind in Sassenheim), twee GGZinstellingen (De Bascule in Amsterdam en Curium–LUMC in Oegstgeest), twee universiteiten (LUMC in Leiden en VUmc in Amsterdam) en twee hogescholen (Leiden en Windesheim Flevoland).
  • Intermetzo participeert in het Landelijke kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie in de expertgroep Chronische Traumatisering.
  • Ten behoeve van reflectie op en onderzoek naar sturingsprincipes, effectieve samenwerking binnen en tussen organisaties en de cultuur die nodig is om de jeugdhulp te transformeren, werkt Intermetzo samen met de Universiteit Utrecht (departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap).
  • Intermetzo neemt deel aan een consortium, genaamd Consense P, gericht op onderzoek en kennisdeling op het terrein van trauma en hechting. Het is een samenwerkingsverband tussen een aantal organisaties die pleegzorg of andere gezinswoonvormen bieden en wetenschappelijke instellingen.