Onze hulpverlening

Uw kind heeft ernstige problemen. Misschien voelt hij zich angstig en depressief of is hij druk, onrustig, boos en agressief. Het kan zijn dat hij daardoor gemakkelijk ruzie met u als ouder of verzorger, vrienden, leerkrachten en andere mensen. Of misschien sluit uw kind zich meer en meer af voor zijn omgeving. Kortom, er zijn zorgen over uw kind. Het is niet duidelijk wat er aan de hand is en wat er moet gebeuren om de problemen op te lossen.

Samen met u en uw kind kijken wij wat er moet gebeuren en werken we aan een oplossing. Dit doen wij door  onderzoek en behandeling te bieden aan kinderen en jongeren die vastlopen in hun ontwikkeling. Verschillende professionals waaronder een psychiater, GZ-psycholoog en gezinstherapeut, geven advies over de behandeling. Samen met u en uw kind stelt een perspectiefbegeleider vast waar hij, eventueel samen met u, naar toe werkt. Wij vinden het belangrijk om aan te sluiten bij dat wat al goed gaat, om vervolgens vanuit de aanwezige krachten te komen tot mogelijke oplossingen. Het perspectief waaraan we werken leggen we vast in een perspectiefplan. Wanneer dat nodig is, ontvangen u en uw gezinsleden ook hulp van ons.

Onze hulpverlening is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

 • Weg naar perspectief

  Onze hulpverlening is altijd gericht op de toekomst van uw kind. Onze zorg, behandeling en ons onderwijs organiseren we vanuit het toekomstperspectief van uw kind. Dit perspectief geeft antwoord op de vraag waar uw kind naar toe werkt om op eigen niveau te kunnen deelnemen aan de samenleving. Dat kan bijvoorbeeld zijn het creëren van een prettige leefomgeving thuis, het zelfstandig wonen, het opgroeien in een pleeggezin of het vinden van zinvolle dagbesteding. Onze inzet daarbij is intensief en onvoorwaardelijk. 

 • Vast aanspreekpunt

  Een team van perspectiefbegeleiders is het vaste aanspreekpunt voor u en uw kind. De perspectiefbegeleiders weten alles van de zorg en behandeling van uw kind en coordineren de hulpverlening. Afspraken over begeleiding, behandeling en onderwijs worden vastgelegd in het perspectiefplan.

 • Gezinsgericht

  Intermetzo werkt gezinsgericht. Dat betekent dat wij het hele gezin bij de behandeling betrekken. We kijken dus niet alleen naar uw kind maar ook naar uw gezin.  De hulp die uw gezin nodig heeft, wordt ook in het perspectiefplan ingebracht.

 • Zorg dichtbij

  Intermetzo staat voor het organiseren van zorg dichtbij het kind, de jongere en zijn of haar directe leefomgeving vanuit de visie dat zorg het meest effectief is als het aansluit bij het gewone leven.

 • Zoveel mogelijk in eigen gezin

  Kinderen en jongeren moeten zoveel mogelijk in hun eigen gezin opgroeien. Een kind of jongere die (tijdelijk) niet thuis kan wonen, kan terecht in een (gespecialiseerd) pleeggezin of een gezinsgerichte woonvorm. Mocht de kinderrechter besluiten dat gesloten plaatsing wenselijk is, dan kan een jongere in een van onze gesloten behandelcentra blijven.

 • Veiligheid

  De veiligheid van een kind of jongere staat voorop. Soms moeten we het kind of de jongere beschermen door hen in een veilige omgeving te plaatsen. Soms is het nodig om het kind of de jongere te beschermen tegen zichzelf en de samenleving. We bieden altijd een veilige omgeving voor kinderen en jongeren die hulp bij Intermetzo krijgen, of dit nu is in een pleeggezin, een gezinshuis of een van onze gesloten behandelcentra. Dit betekent ook dat onze professionals (vermoedens) van huiselijk geweld en kindermishandeling aan de orde stellen.   

 • Academische kennis

  Wij investeren veel in academische kennis ten behoeve van kinderen met meervoudige, complexe problematiek. Door de inzet van wetenschappelijk onderzoeksprogramma's gericht op doelgerichte behandeling, is de verblijfsduur van kinderen verkort en de effectiviteit van de behandelingen toegenomen.

 • Samenwerking

  Het zo goed mogelijk ondersteunen van de kinderen en jongeren, vraagt om een bundeling van krachten. Daarom werken wij intensief samen met collega-instellingen en kennisinstituten.